פורסם ביום 31/3/2022
פריימסק פירסמה עבור סוכנויות הביטוח מסמך תקציר חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין חשיפה לסיכוני סייבר בפעילות בעלי רישיון - דגשים וחידוד ערנות.