מבוא

 •  ברוכים הבאים לאתר חברת פריימסק בע"מ (להלן: "האתר"), חברה מובילה במתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע, סייבר והגנת הפרטיות, הן בהיבטים משפטיים והן בהיבטים טכנולוגיים. 
 • אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. 
 • מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שאנחנו אוספים אודותיך אגב שימושך בשירותים המקוונים באתר, את השימוש שאנו עושים במידע זה ואת מטרות השימוש.   
 • חברת פריימסק תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהוא. בעצם שימושך באתר, הנך מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. 

שמירה ואיסוף פרטים אישיים

 בעת שימושך בשירותי האתר, נאסף אודותיך מידע מסוגים שונים (להלן: "המידע"). חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי (כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב) ונמסר על ידך (לדוגמה: בעת השארת פרטים ליצירת קשר) בהסכמה וביודעין כי לא קיימת לכם חובה על פי דין למסור מידע זה, למעט אם נאמר אחרת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית, נאסף אוטומטית בעת השימוש באתר, ואינו נשמר יחד עם פרטיכם האישיים. 

מידע שנמסר ממך לחברת פריימסק:

 • המידע אודותיך נאסף באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, בהם תתבקשו לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכו', ככל שבחרתם להזין פרטים באמצעים אלו. חברת פריימסק לא תיחשף למידע אישי אודותיכם מלבד המידע אותו אתם מספקים לנו באופן ישיר בעת הזנת פרטיכם באתר. 
 • המידע עשוי להישמר לשמש אותנו בלבד לצורך טיפול בפנייה או יצירת קשר, מתן שירות, שיפור השירות, וכד'. 

מידע שנאסף באופן אוטומטי:

 •  כאשר אתם עושים שימוש באתר, מידע נאסף מהמחשב, הטלפון הנייד או מכשיר אחר ממנו אתם ניגשים לאתר. זהו מידע סטטיסטי מצטבר ובלתי מזוהה לגבי השימוש שלכם באתר (כגון: העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית ועוד) המשמש אותנו, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים. ראו בהמשך שימוש בעוגיות וטכנולוגיות דומות. 

שימוש במידע

 השימוש במידע כאמור יעשה בהתאם לכל דין ומדיניות פרטיות זו, למטרות והשימושים המפורטים להלן: 

 • מתן השירותים המקוונים;
 •  שיפור חווית השימוש באתר, מדידת ביצועי השירותים ושיפור התוכן והעיצוב; עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי או אגרגטיבי;
 • מילוי אחר דרישות וחובות משפטיות (כגון: צווים, חוקים, דרישות מגופים ממשלתיים וכיו"ב); 
 • זיהוי, מניעה וטיפול באירועי אבטחת מידע, תרמית ובעיות טכניות; 
 • הגנה מפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פרטיות ולשון הרע; 
 • קשר עם המשתמשים;
 •  יצירת קשר עם המשתמשים, ככל שיעלה הצורך; 
 • אבטחת האתר. 

העברת מידע לצד שלישי

מידע שאינו מזהה אותך אישית ומידע סטטיסטי, אינו נשמר בסודיות ועשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים.

 מידע מזהה נשמר על ידינו בסודיות ואינו מועבר לצדדים שלישיים. עם זאת, חברת פריימסק לא תיחשב כמי שמעבירה לצדדים שלישי מידע מזהה אודות משתמש בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

 • כאשר ניתנת הסכמת המשתמש להעברה. 
 • במקרה שחברת פריימסק העבירה ו/או הסבה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמשים, ובלבד שהצד השלישי יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 
 • במסגרת התקשרות עם ספקי שירות חיצוניים, המסייעים בתפעול האתר ומתן השירותים (כגון: שירותי אחסון אתר בענן, שירותי תפעול ועיבוד וכיו"ב) והכל בכפוף למדיניות הפרטיות, ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים לשמירת סודיות ואבטחת מידע. 
 • בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או במקרה בו המשתמש ו/או מי מטעמו ביצע או ניסה לבצע, באמצעות השירות ו/או בקשר אתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש ו/או להוראות כל דין. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת פריימסק רשאית להעביר את פרטי הקשר של המשתמש לרשויות החוק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

 • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין חברת פריימסק ו/או מי מטעמה. 
 • בכפוף לצו שיפוטי המחייב מסירה של פרטי המשתמש. 
 • במקרה בו חברת פריימסק תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נדרשת להקטנת ו/או מניעת נזק מכל מין וסוג שהוא, לחברת פריימסק ו/או לרכושה ו/או לאתר ו/או לשירותים ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. 

שימוש בעוגיות וטכנולוגיות דומות

 •  חברת פריימסק משתמשת בעוגיות וטכנולוגיות דומות באתר. 
 • עוגייה היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש בו. 
 • חברת פריימסק משתמשת בעוגיות וטכנולוגיות דומות לצורך תפעולו השוטף של האתר, בדיקת תקינותו של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, אבטחת מידע, איסוף מידע סטטיסטי אודות שימוש ונפח שאינו כולל מידע אישי ועוד. 
 • ניתן לסרב לקבל את העוגיות ו/או שאר הטכנולוגיות באופן עצמאי באמצעות הדפדפן, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושכם באתר האינטרנט. 

אבטחת מידע

 •  חברת פריימסק מתחייבת לעמוד בהוראות כל דין לעניין אבטחת מידע, לרבות חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע.   
 • חברת פריימסק מיישמת נהלים עדכניים ומחמירים לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). כמו כן, חברת פריימסק מוסמכת לתקן ISO27001 לניהול אבטחת מידע. 
 • תשתיות האתר מאוחסנות אצל ספק חיצוני בישראל. 
 • בעוד שמאמצים בה חברת פריימסק נוקטת הינם מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט.  על כן, אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט. 

שינויים במדיניות הפרטיות

 •  לחברת פריימסק נשמרת הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על כן נבקש כי תשובו ותבקרו בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. 
 • השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך זה יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים. 
 • במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן במענה לדרישה חוקית כלשהי, התיקון עשוי להיכנס לתוקף באופן מיידי או בהתאם לנדרש על פי דין. 

צור קשר

 • ליצירת קשר עם חברת פריימסק בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במסמך זה, אנא פנו ל: info@primesec.co.il