בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף תקנות אבטחת מידע החדשות לחוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א 1981. 

התקנות מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת בחוק הגנת הפרטיות על כל גורם המנהל או מעבד מאגר של מידע אישי, קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות קפדניות שמטרתם הפיכת אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון.

חברת פריימסק מלווה ארגונים רבים בסיוע לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות ובכלל זה מיפוי, רישום ועדכון מאגרי מידע, כתיבה ועדכון נהלי אבטחת מידע, תכניות עבודה, הצהרות סודיות, הדרכות מודעות, הגדרת דרישות אבטחת מידע מספקים, בדיקות אפליקטיביות, סיוע בשאלוני ביקורת, דו"חות ביקורת לעמידה בדרישות התקנות, מבדקי חדירה וסקרי סיכונים, ליווי שוטף.


להלן קישור  לתקנות