לחברת Primesec ניסיון בהטמעת תהליכים ורגולציה וצוות מקצועי ומנוסה בתחום. כחלק מתהליכי הייעוץ העסקי Primesec מתמחה גם בהתאמת תקינה ורגולציה ויכולה לסייע לארגונך להתמודד באופן מקצועי ויעיל בהטמעת התקינה החדשה.

יישום ההוראות הינו תהליך מורכב הדורש תכנון קפדני בהתאם לאופי הארגון. הפעילות הנדרשת ביישום ההוראה תיגזר בהתאם לפעילות העסקית של הארגון ולמידת מוכנותו לדרישות ההוראה.

חברת Primesec מלווה גופים פיננסיים בהטמעה של דרישות הרגולטור הספציפי החל ממיפוי פערים, בניית תוכנית עבודה דרך ביצוע סקרי סיכונים על בסיס קבוע ועד תחזוקה שוטפת של היבטי הרגולציה השונים, תוך מתן התאמת פרשות הרגולציה לארגון, אופי פעילותו, משתמשיו ומערכותיו.

  • ציות לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 ותקנותיו, תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע התשע"ז 2017.
  • ציות להנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, לרבות – "חוזר ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים (חוזר גופים מוסדיים 2016-9-14)".
  • ציות להנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
  • הנחיות רשות ניירות ערך.
  • הנחיות הבורסה לניירות ערך.
  • ציות ומיפוי פערים לדרישות נב"ת 357, 355, 361.
  • ציות, מיפוי פערים וסיוע לעמידה בדרישות תקן PCI DSS של איגוד חברות כרטיסי האשראי.
  • SOX (ועדת גושן).
  • התאמת התקשרויות לדרישות הרגולציה השונות וייעוץ בנושא משפטי בנושא חוק ומשפט בהיבטי אבטחת מידע וסייבר.